Vacature archiefbeheerder/ster GastkerkPKN.

Onze kerkelijke organisatie heeft een archiefbeheerder/ster nodig die het bestaande papieren archief kan beheren en ook mee kan denken in toekomstgerichte oplossingen, zoals het digitaliseren van het bestaande en het toekomstige archief.

Helaas zitten we na het overlijden van de archiefbeheerder, twee jaar geleden, zonder archiefbeheerder/ster. We zijn dus op zoek naar iemand die deze taak op zich wil nemen.

De werkzaamheden zijn niet ingewikkeld en gezien de beperkte omvang het huidige archief vraagt het ook niet veel tijd.

Er zijn richtlijnen voor het beheer van de kerkelijke archieven van de Protestantse Kerk in Nederland, zie:

https://protestantsekerk.nl/download25198/Handreiking%20voor%20plaatselijk%20kerkelijk%20archief.pdf

We streven er naar het archiefbeheer op termijn conform deze handreiking in te richten.

Heeft u belangstelling  voor deze taak dan kunt u contact opnemen met dhr. R.Schoelier, voorzitter van het college van kerkrentmeesters.

Bevestigingsdienst nieuwe ambtsdragers

Beste gemeenteleden,

Namens de kerkenraad mag ik u vertellen dat op 28 januari, zo de Here wil,  4 ouderlingen en 2 diakenen bevestigd worden in hun ambt. Het betreft Harrie Koning en Kor Alserda, die samen het ambt van ouderling op zich nemen. Ook Henry Solle en Willem Tjebbe Oostenbrink hebben te kennen gegeven het ambt van ouderling te willen aanvaarden.                                                                                                  Hiltjo en Anneke Kuiper gaan samen het ambt van diaken voor hun rekening nemen.

Mocht iemand bezwaar hebben tegen één van deze benoemingen, die mag het bezwaar mailen naar scriba@gastkerkpkn.nl

Met vriendelijke groet,

namens de kerkenraad,

Jetty Datema, scriba

Energiebesparing GastkerkPKN en Gasthorn

Beste gemeenteleden,

Wij vragen uw aandacht voor het volgende. De sterke stijging van de energieprijzen raakt veel gezinnen, het bedrijfsleven en ook onze Gastkerk en de Gasthorn.
Hierdoor dreigt op de begroting van 2023 een groot tekort  te ontstaan.

We kopen als Gastkerk de energie (groene stroom) collectief in via Energie voor Kerken (7500 aansluitingen).
Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe contract in met de hoge energieprijzen. De huisvestingskosten stijgen bij onveranderd verbruik van energie met ruim 60 %.

Een klein deel van deze kosten kunnen we door verhoging van de huurprijzen van Gastkerk en de zalen van de Gasthorn per 1 januari 2023 goedmaken.
Ook de comsumptieprijzen zullen we  verhogen. Dit is in de lijn met de kosten ontwikkelingen. Per kwartaal zullen we dit opnieuw bekijken.

Er zijn al enige maatregelen genomen om het energieverbruik terug te dringen, zoals het concentreren van vergaderingen en bijeenkomsten op enkele avonden.
Op maandag en vrijdag is de Gasthorn gesloten. Uiteraard zijn er uitzonderingen zoals begrafenissen etc.

We laten zo snel mogelijk door een extern bedrijf een onderzoek doen naar mogelijke besparingen en  of we als Gastkerk/Gasthorn ook zelf energie kunnen genereren door bijv. het plaatsen van zonnepanelen of andere technische oplossingen.

Er zijn misschien ook wel andere mogelijkheden om het energieverbruik te beperken.

Wij vragen u dan ook mee te denken over oplossingen die leiden tot minder energieverbruik voor de Gastkerk en de Gasthorn.

Wij horen graag van u welke oplossingsrichtingen u ziet en nodigen u graag uit dit met ons te delen.
Dit kan mondeling/telefonisch bij Henk Mooibroek tel. 06-41157191,
een brief of formulier in de ideeënbus in de Gasthorn of via e-mail energie@gastkerkpkn.nl.

Tijdens het koffiedrinken liggen de idee-formulieren op de tafels.

Wij hopen op veel reacties en zullen de uitwerking van de ingebrachte ideeën op termijn weer terugkoppelen.

Namens het College Van Kerkrentmeesters,

Henk Mooibroek

  Formulier: Mijn energiebesparings voorstel/idee

  * Verplicht

  Van de Diaconie

  Het vakantiebureau bestaat al 58 jaar en organiseert vakanties in Nederland voor mensen voor wie het niet zo vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan omdat ze eenzaam zijn en niet durven of omdat ze niet kunnen door hun chronische ziekte of lichamelijke beperking. Na een moeilijk jaar, waarin veel vakantieweken niet door konden gaan hoopt het vakantiebureau in 2021 vanaf zaterdag 29 mei weer vakantieweken te organiseren.

  In de vakanties van Het vakantiebureau staat het geven van aandacht centraal. De begrippen ‘even bijkomen in een vertrouwde omgeving, een luisterend oor, enthousiaste en deskundige vrijwilligers en een week lang zorgeloos genieten’ worden veel gebruikt.

  Het vakantiebureau is nauw verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland en ontvangt financiële steun van o.a. Kerk in Actie. Met dit geld worden de verblijfskosten van de vrijwilligers gefinancierd waardoor de vakantieprijzen zo betaalbaar mogelijk blijven.

  De doelgroepen zijn voornamelijk senioren van 75+ die (veelal) zorg nodig hebben. Maar ook organiseert het vakantiebureau al een aantal jaren ook vakantieweken voor gezinnen die leven op bijstandsniveau. Wilt u meer weten over het vakantiebureau? U kunt daarvoor een diaken aanspreken, of een mail sturen naar diakenen@gastkerkpkn.nl. Ook kunt u kijken op www.hetvakantiebureau.nl.