Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.

Samenstelling van de kerkenraad

In de kerkenraad dienen alle ambten aanwezig te zijn anders kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen. (met minimaal de volgende bezetting van:–)
• de predikant
• ouderlingen die niet ook kerkrentmeester zijn (2)
• ouderlingen die ook kerkrentmeester zijn (2)
• diakenen (3)

Kerkenraad: leiding geven aan de gemeente
De voornaamste taak van de kerkenraad is het leiding geven aan de gemeente, zo staat het omschreven in de Kerkorde.
Daarbij gaat het om:
• de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
• het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
• de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
• het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
• het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen;
• de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;
• het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;
• het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld;
• het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente;
• het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.

Het moderamen

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de kerkelijke vergadering, de uitvoering van de besluiten van die vergadering waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen. Een moderamen treedt dus op als een soort dagelijks bestuur.

Bij de Gastkerk bestaat het moderamen uit:

De voorzitter van de kerkenraad
De scriba van de kerkenraad
De voorzitter van het College van Kerkrentmeesters
De voorzitter van de diaconie
De predikant

De ambten in de Gastkerk

Predikant
Ouderling
Ouderling Kerkrentmeester
Diaken