08-04-2020 Pastorale brief nr. 4

De Goede week in tijden van Corona

Maar ’s nachts trekt hij de stad

achter zich dicht

Doet zijn woorden uit als een jas

en zoekt de stilte van zijn God alleen

Maar zo gemakkelijk is stil zijn nog niet

In de stilte

sluipt de angst dichterbij

Noodlot uit de nevels

van de late nacht

 

Nog drie nachten
Nog twee
Nog één                                                                     (Uit: Intercity Pasen)

Jezus, de Gekruisigde

We leven in een hele onzekere tijd naar Pasen toe. Onze mooie start op de Aswoensdag en daarna met het project van SAVE lijkt ver achter ons. “Better SAVE than sorry’ was de titel van onze dienst toen. Wie had kunnen denken dat deze slogan ons nog zo lang zou achtervolgen? In een heel ander kader van noodzakelijke maatregelen die ons leven beperken, waardoor het heel moeilijk is voor mensen hun geliefden te blijven bezoeken in verpleeg-en verzorgingshuizen zelfs als ze ziek zijn en sterven door Corona.

Wat een leed en verdriet is er verscholen in deze Kafkaiaanse tijd. En wat een moed en doorzettingsvermogen is er nodig om te doen wat gedaan moet worden.

En als altijd weer zie je dat het de kleine dingen zijn die mensen gaande houden. Een kaartje, applaus, een spelletje, een belletje, een lekker glaasje drinken samen, al is het op afstand.

De ontluikende natuur. De bloesems; de vogels die onwetend hun nesten gaan bouwen en de kikkers die zich warmen aan de zon. De jonge eekhoorns die nog af en toe van de takken naar beneden duikelen.

De Goede week. We ontmoeten Jezus op onze weg. Naast de kleine dingen is Hij één van onze ijkpunten in deze zware tijd.

Jezus is aan het kruis gestorven. Wat een wrede dood. Langzaam sterven en vergaan van de dorst. Jezus die aan het kruis hing en alles heeft gegeven. Welk beeld roept hij bij ons op? 

De kruisdood, een straf die de Romeinen hadden bedacht voor hun ergste misdadigers. De leerlingen waren diep teleurgesteld, want daar hing hun redder, hun verlosser van wie zij hadden gedacht dat hij de Messias was, met alles wat dat zou betekenen.

Velen hebben zich beziggehouden met onderzoek naar de vraag waarom en waarvoor Jezus is gestorven aan het kruis. Paulus is één van hen. Het kruis werd voor hem een symbool van het verloste en bevrijde bestaan.

Mattheüs legt de nadruk op de geweldloosheid van Jezus, terwijl Marcus spreekt over de overwinning op de duistere machten. Johannes ziet in de kruisdood van Jezus vooral zijn liefde naar voren komen.

Johannes is onder de indruk van het geheim van de liefde van God. De vroege christenen hebben zich daarom getypeerd met het kruis. In het kruis van Jezus is de liefde van God het duidelijkst naar voren gekomen. In Jezus worden de tegenstellingen in de wereld veranderd. Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons komt in het kruis naar voren.

Voor Paulus is het begrip genade heel belangrijk. De normen, het normale bestaan is opgeheven. In het kruis wordt een andere wereld getoond, de wereld van de genade. Daarmee bevrijdt het kruis ons van onze prestatiedwang en ons streven naar gewin, maar ook van ons alleen dragen van alle verantwoordelijkheid. We hoeven het niet alleen te doen.

Anselm Grün schrijft prachtig over Jezus in zijn boek `Beelden van Jezus’. Daarin schrijft hij: `Sommige mensen denken dat God de dood van zijn Zoon heeft geëist als boetedoening voor onze zonden”. Maar daarover wordt in de bijbel nooit gesproken. Jezus openbaart ons aan het kruis de God die met ons meelijdt, die in onze pijn komt en deze tot het einde toe doorstaat en zo verandert’.

Wat gebeurt er met ons als we een beeld of schilderij zien van Jezus die aan het kruis hangt?

In de Paascyclus zien we schilderijen van Marc Chagall, maar ook andere beelden. En we zullen merken wat het met ons doet als we naar de beelden kijken en ruimte krijgen om geloof te beleven. Diepe emoties komen dan boven. Je vraagt je af hoe het mogelijk is dat God het heeft laten gebeuren, al waren het natuurlijk de mensen die Jezus aan het kruis sloegen. De oneerlijkheid blijft. Een rauwe plek blijft het. Tegelijkertijd is dit wat het leven is. Zoveel wreed en oneerlijk lijden en zoveel verdriet. Soms ver weg, dan weer dichtbij om ons heen en in onszelf.

In het hart van het kruis komen alle tegenstellingen van het bestaan bij elkaar. Aan de ene kant lijden en verdriet, en aan de andere kant de enorme liefde van Jezus, die als het ware zijn armen voor ons opent en ons daarmee treft diep in ons hart. Hij heeft een andere wereld laten zien en gaf een andere inhoud aan geloof. Dat heeft hij met de dood moeten bekopen, maar daarin reikte hij ons direct een ander perspectief aan.

Jezus nodigt ons uit in zijn wijd geopende armen te komen schuilen zoals Grün dat verwoordt. In Jezus zijn al onze mislukkingen opgenomen. Al onze onzekerheid en angst, onze zelfverwijten versmelten in Hem, die ons zijn diepste zelf heeft laten zien. In al zijn menselijkheid komt Jezus heel dicht bij ons als hij de weg naar de dood gaat. In zijn angst om te sterven en zijn verlatenheid nadert hij ons dichter dan ooit. 

Als we voor een schilderij of beeld van Jezus staan herkennen wij onszelf en alles wat er onbestuurbaar in ons leven gebeurt. Voor het beeld van Jezus kunnen we stil worden, en in de stilte worden we tot in iedere vezel van onze ziel aangeraakt door zijn liefde. In de stilte ontstaat zelfacceptatie. Wij hoeven niet perfect te zijn. We hoeven het niet alleen te doen. We hoeven niet alles te kunnen. We kunnen ook niet alles. Het is genoeg dat Jezus ons vol liefde in zijn armen neemt. Meer dan ooit is dat wat we nodig hebben.

Ik wens u een goede voorbereiding op het Paasfeest en hoop u te ontmoeten tijdens onze online Paascyclus.                                     

Met een hartelijke groet, ds. Annemiek Boonstra,
mede namens de collega’s ds. Peter van Ool en ds. Hester Wouda

 

digitale Paascyclus

Als alternatief voor de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag is door de voorbereidingsgroep een boekje gemaakt met daarin de liturgie voor huisdiensten. Het thema is ‘Licht dat terugkeert’, met als rode draad schilderijen van Marc Chagall. De vieringen hebben een vereenvoudigde vorm, waarin teksten, liederen en eenvoudige rituelen elkaar afwisselen.

U kunt deze diensten samen met andere gemeenteleden vieren via Zoom of zelf thuis op het gebruikelijke tijdstip. Dit kan uiteraard ook op een ander moment. Volgt u de vieringen mee met Zoom, klik dan op de begintijd van de viering op de volgende link: https://us02web.zoom.us/j/153870206?pwd=U2xOU3M1S1hQa0tGOU81RWVucG5Sdz09. De Meeting ID is: 153 870 206 en het wachtwoord (Password): licht. Begintijden van de vieringen zijn:

  • Witte Donderdag: donderdag 9 april, 19:30 uur
  • Goede Vrijdag: vrijdag 10 april, 19:30 uur
  • Stille Zaterdag: zaterdag 11 april, 21:30 uur

 

Volgt u deze liturgie zonder Zoom, dan kunt u de liederen en teksten thuis hardop lezen of in stilte overdenken. Bent u met zijn tweeën, dan kunt u dat bijvoorbeeld om en om doen. Wilt u de liederen zingen, dan vindt u de melodie van veel liederen op de website kerklied.wiki.nl en op youtube.

Wij wensen u goede (thuis)diensten in deze Stille Week.

namens de voorbereidingscommissie,
Annemiek Boonstra en Hester Wouda

De liturgie van witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag is te vinden in de bijlage bij deze digitale brief

De volledige nieuwsbrief  nr. 4 is te downloaden onder aan deze pagina


1.47 MB
68 downloads

01-04-2020 Pastorale brief nr. 3

Deze nieuwsbrief komt op de websites van de Gastkerk en de Dorpskerk, en u ontvangt deze per mail. We willen u vragen om voor mensen om u heen zonder internet, die deze nieuwsbrief graag willen ontvangen, deze brief te printen en langs te brengen. Denk in het bijzonder aan mensen in uw omgeving die gebruik willen maken van de boodschappendienst!

Wilt u deze nieuwsbrief zelf graag ontvangen per mail of kent u iemand die dat wil, dan kunt u het mailadres doorgeven aan: scribahervormdzuidhorn@gmail.com  of scriba@gastkerkpkn.nl. We kunnen in deze tijd helaas niet iedereen bereiken, maar samen komen we hopelijk een heel eind!

Inhoud:
Pag 2 -Pastorale brief
Pag 3 -Kerkdiensten en Klokken van hoop
Pag 4 -Diaconie: boodschappen doen (lijst op laatste pagina)
Pag 5 – Collectedoelen en Vesperboekje
Pag 6 -Gedicht en Jeugd
Pag 7 -Voor kinderen en ouders

Elke zondagmorgen is er op NPO2 om 9.20 uur een korte meditatie met zang. Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, verzorgt deze meditatie. Een mooi initiatief in een tijd waar de kerkdeuren gesloten blijven!

PASTORALE BRIEF 3

Onze jongste dochter neuriede de afgelopen week telkens het liedje ‘Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht’. Ik verbaasde me erover dat ze het in haar hoofd had, want het is nu alweer een behoorlijke tijd geleden dat we in de kerk waren. Als we dit lied in de kerk zingen gaan de kinderen voor zo’n twintig minuten naar hun eigen ruimte. Voor ons allen duurt dat ‘even uit elkaar’ nu wel heel lang. Hoe vaak hebben mensen me niet verteld hoe pijnlijk het kan zijn als je door lichamelijke beperkingen niet meer in de kerk kunnen komen. Het gemis van herkenning, van ontmoeting, daarin delen wij nu allemaal. Alleen is het voor diegenen die kwetsbaar zijn zelfs nog moeilijker om anderen te ontmoeten met alle voorzorgsmaatregelen. Dagelijks zien we berichten waaruit blijkt dat dit hard nodig is. Waar is het gedeelde licht gebleven?

Waar is de kerk, de gemeente in deze tijd gebleven? Op de cartoon hierboven is dat mooi weergegeven: de kerk is waar Gods mensen zijn. ‘Het gebouw is dicht. De kerk is open’ las ik elders. Het gebouw is natuurlijk niet het belangrijkste, maar (alleen) digitaal en telefonisch contact is ook niet alles. De Griekse woorden die verwijzen naar de geloofsgemeenschap, ekklesia en koinonia laten dat zien. Ekklesia komt van bijeenroepen, vergaderen. Koinonia van delen, kortweg: deel hebben aan Hem en deel hebben aan elkaar. In Handelingen 2, over de vroege christelijke gemeente, staat dat de mensen elke dag bij elkaar kwamen, om te bidden, brood te delen en God te loven (Handelingen 2:46-47). In de kern is gemeente zijn ontmoeten, verbonden zijn.

Niet voor niets zijn veel predikanten in deze tijd op zoek naar manieren om contact en ontmoeting op andere manieren te organiseren. Bellen en appen in plaats van bezoeken. Elkaar zien met een videochat, de  klokken luiden als teken van hoop, mooie teksten en liederen delen. Maar we lopen ook tegen grenzen aan. Niet iedereen heeft internet. En wat is een eredienst zonder samenzang? Wat is het avondmaal zonder te kunnen delen? Troostrijk vond ik de gedachte in Trouw: ‘De opgestane Heer is niet alleen maar bij ons als het ons lukt slim om de crisis heen te werken – integendeel: in het Paasverhaal is God juist aanwezig bij mensen die lijden, in nood zijn en gemis ervaren’. Dat gemis ervaren we nu waarschijnlijk allemaal en dat gemis mogen we ook ontmoeten. Het is pijnlijk niet bij elkaar te kunnen komen. Helemaal wanneer we horen over mensen met corona die eenzaam moeten sterven. Een hand vasthouden zegt vaak zoveel méér dan woorden alleen.

Deze situatie vraagt om andere vormen van ritualiteit en vieren dan we gewend zijn. Eerder een korte meditatie dan een hele eredienst. En misschien is het beter om het geen eredienst te noemen, maar bijvoorbeeld een Lichtbericht. ‘Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal’, zo gaat het kinderliedje verder. Gemeente zijn zit hem in alle kleine lichtjes, acties, belletjes, mailtjes, pogingen elkaar te ontmoeten. Zo kan het licht ondanks alles groter worden, waar liefde gedeeld wordt. Ook al zijn we niet even, maar lang uit elkaar, we blijven met elkaar verbonden. We mogen ons gedragen weten door Hem, die Licht en Leven is en weten dat de Eeuwige, de God van Abraham, Izaak, en Jacob, van Mirjam, Ruth en Maria, Zijn licht over jou, mij, en over ons allen doet stralen en ons vrede geeft. Mogen wij ons sterker dan ooit door die vrede met elkaar verbonden weten.

Ds. Annemiek Boonstra, Ds. Peter van Ool en Ds. Hester Wouda

Hebt u zelf belangrijk nieuws voor deze Nieuwsbrief? Stuur het dan voor dinsdag 8 april 19.00 uur op naar het redactieadres: kopijdedorpsgast@gmail.com

Kerkdiensten

Iedere zondag wordt er in deze tijd vanuit het landelijke dienstencentrum een meditatie uitgezonden om 9:20 uur op NPO2. Het zijn mooie toepasselijke vieringen als alternatief voor de afgelaste lokale vieringen.

Veel kerken zenden ook vanuit de eigen kerk diensten of vieringen uit. Het moderamen en de predikanten hebben besloten om op eerste Paasdag ook vanuit onze kerken in Zuidhorn een verkorte viering te maken met beeld en geluid. We denken aan een video met fragmenten uit beide kerken, niet te lang, met muziek, orgelspel, een lezing, overdenking of andere elementen. Het is natuurlijk zoeken naar hoe dit het beste kan, qua verspreiding en technisch gezien. Daarom zullen we dit experiment na Pasen evalueren om te kijken hoe we hiermee verder gaan.

Van de paascyclus (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag) wordt een verkorte huisliturgie gemaakt, zodat u deze thuis kunt volgen. We onderzoeken de mogelijkheid om dit samen te doen via Zoom. In de volgende nieuwsbrief volgt hierover meer informatie.

Het koffiedrinken via Zoom werkt verrassend tot nu toe! Omdat we geen ‘agendapunten’ hebben zoals bij een digitale vergadering heeft het toch iets weg van een ongedwongen ontmoeting. We willen dit de komende zondagen daarom blijven doen. Vanwege de privacy zal de link hiervoor alleen in de nieuwsbrief komen te staan en niet meer op de website.

Klokken van hoop gaan door

Aanstaande woensdag 1 april is de derde luiding van ‘klokken van hoop en troost’. Tussen 19:00 en 19:15 uur luiden de klokken van de Dorpskerk namens beide gemeenten om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden. We verlengen deze actie tot eind april, aangezien de maatregelen van het kabinet zijn verlengd. Eind april zal dus weer bekeken worden of het nodig is om de klokken van hoop en troost in de maand mei te luiden.

We luiden de klokken als hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal. Als troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het Coronavirus en voor allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen. En we luiden de klokken als boodschap aan alle werkers in vitale beroepen: we waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners die dag aan dag klaar staan om medemensen te helpen.

Stand van zaken boodschappendienst

Zoals iedereen in de pastorale brief heeft kunnen lezen hebben we (diaconie Gastkerk en Dorpskerk) een boodschappendienst georganiseerd voor mensen waarvoor het lastig is boodschappen te doen in tijden van corona.

Er hebben zich 8 personen gemeld als vrijwilliger om boodschappen te halen en te bezorgen, dus genoeg om iedereen te helpen die daar behoefte aan heeft. Inmiddels hebben we voor een aantal mensen boodschappen gehaald. Iemand die graag wil dat er boodschappen voor hem of haar worden gehaald belt Anna of Anke en zij schakelen een vrijwilliger in die dat voor hen gaat doen. Het systeem zoals we dat hebben bedacht werkt prima, met het boodschappenformulier, het voorschieten van de betaling en het terug betalen van de vrijwilliger.

Maak dus gerust gebruik van deze dienst, want er zijn genoeg vrijwilligers die dit graag voor u doen. Lees even, in de pastorale brief, hoe het werkt en over het algemeen heeft u dezelfde dag nog de boodschappen in huis.

Met vriendelijke groet namens beide diaconieën,

Anna de Vries en Anke Brandsen

Procedure:

Gemeenteleden die tijdens de corona-epidemie niet zelf voor boodschappen kunnen zorgen, kunnen gebruik maken van de hulp van vrijwilligers.

Betrokkenen kunnen bellen met één van de genoemde diakenen in de pastorale brief. (Anna de Vries 0646347999 of Anke Brandsen 0619632678)

De diaken schakelt één van de vrijwilligers in.

De vrijwilliger brengt één of meer formulieren naar het gemeentelid die graag geholpen wil worden.

Gemeentelid vult boodschappenlijst in die daarna wordt opgehaald door de vrijwilliger. (Je kunt ook de digitale lijst zelf printen en invullen)

De vrijwilliger haalt de boodschappen en betaalt deze met eigen bankpas.

De vrijwilliger maakt een kopie van de kassabon en noteert daarop de naam van het gemeentelid en bewaart deze zodat kan worden gecontroleerd of het gemeentelid het voorgeschoten bedrag terug betaald.

De vrijwilliger levert de boodschappen af met het ingevulde formulier en kassabon.( Je kunt ook een paar formulieren achterlaten voor een volgende keer)

Bij eventuele vragen of problemen kan de vrijwilliger één van de diakenen inschakelen (Anne de Vries 0646347999 / Anke Brandsen 0619632678)

 

 

 

 

 

 

 

Collectedoelen zondag 5 april 2020 (Palmpasen)

De collectedoelen voor deze zondag staan hieronder vermeld. Er vinden (in ieder geval) tot 1 juni geen kerkdiensten plaats en daarom zijn er ook geen fysieke collecten. Echter de doelen waarvoor we collecteren behouden onze aandacht en zorg, zeker ook in deze moeilijke periode. Vandaar dat bij de doelen de bankrekeningnummers worden weergegeven waarop u uw gift kunt overmaken.

  1. Het doel van de eerste collecte is de diaconie. De centrale taak van de diaconie is in en buiten de gemeente op te komen voor mensen die in de knel zitten, waarbij geen grenzen gelden. Zowel mensen dichtbij als ver weg worden gesteund.

U kunt uw gift overmaken via NL 89 RABO 0375 8665 66 (Diaconie Hervormde Gemeente Zuidhorn) of NL22 RABO 0375 8245 10 (Diaconie Gastkerk Zuidhorn).

  1. Het doel van de tweede collecte is PKN Jeugdwerk JOP. JOP staat voor Jong Protestant, het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk. We brengen geld bijeen voor het werk van JOP, zodat JOP kan doorgaan met het blijven ontwikkelen van verrassende en uitdagende werkvormen om jongeren bij de kerk te betrekken. Een voorbeeld is de PaasChallenge, een spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen. JOP ontwikkelde dit spel omdat veel christelijke jongeren het paasverhaal al vaak gehoord hebben gehoord, maar de boodschap van Pasen mogelijk niet altijd bij hen aankomt. Tijdens de PaasChallenge krijgen de jongeren te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid en vermoeidheid. De PaasChallenge werd in 2018 voor het eerst gehouden en was meteen een groot succes: er deden bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland mee.

U kunt uw gift overmaken via NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd.

 

VesperBOEKje ‘Kijk niet weg’

Van de vespers in de Stille Week die gehouden zouden worden op maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 april, is door de voorbereidingsgroep een prachtig Vesperboekje gemaakt. De titel is ‘Kijk niet weg’. Dit boekje kunt u vinden op de website van de Raad van Kerken Zuidhorn: www.raadvankerkenzuidhorn.nl. Daarnaast is een beperkt aantal boekjes geprint. Heeft u aangegeven dat u zo’n boekje wilt ontvangen, dan wordt het boekje deze week bij u langs gebracht. Wilt u het vesperboekje ook op papier ontvangen dan kunt u dat doorgeven aan:

Jannie Werksma (Gastkerk): 06-37164158

Paulien van den Andel (Dorpskerk): 0594-505829

 

 

Eerste bloei

Ik zie haar eerste bloei
nog op het kale hout
en vraag bezorgd
vanwaar die vroege groei
de nachten nog zo koud
de boom zegt niets
maar bloeit mij aan
alsof haar  zachte kracht
de strengste vorsten
zal weerstaan
ook deze nacht.

Corja Menken – Bekius

Beste jongeren,

Wat zal dit ook voor jullie een raar gevoel zijn. Eerst lijkt het misschien leuk om niet naar school te hoeven, maar we kunnen ons voorstellen dat je je vrienden al snel mist. Daarbij kan het ook best wennen zijn om van afstand les te krijgen en je huiswerk te moeten maken.  Je kunt niet lekker met elkaar chillen en niet naar de Vrijthof. Samen met de jeugdouderlingen gaan we kijken of we een hang-out kunnen organiseren, zodat we horen hoe het met iedereen is.

We weten dat jullie erg creatief zijn en daarom lijkt het ons leuk als jullie mee gaan doen met de ‘Paasviering’ die we gaan maken en online zetten. Dus als je kunt zingen, een gedicht wilt voorlezen of iets wilt vertellen, maak dan een filmpje met je smartphone en stuur dit op naar de jeugdouderlingen.

Wie weet gaan jullie ook nog meedoen met het Paasspel van JOP! De jeugdouderlingen zijn ook daar mee aan de slag.

In deze tijd is het in ieder geval belangrijk om met elkaar in contact te blijven.

Als jullie met een van de predikanten willen praten, kan dit natuurlijk altijd. Stuur even een appje of een face time verzoek.

Voor nu heel veel succes en tot gauw!

 

 

 

 

 

 

 

Voor kinderen en ouders: digitaal palmpasen vieren

Hallo jongens en meisjes,

As. zondag 5 april is het Palmpasen. Zoom je mee met de digitale kindernevendienst? Klik daarvoor om 10:00 uur op de volgende link: https://us04web.zoom.us/j/684904194. De ‘Meeting ID’ in Zoom is: 684 904 194. Van 10:00 tot 10:15 uur zullen we daar samen verhaal van Palmpasen lezen met plaatjes. Van 10:15 tot 11:00 uur blijven we op Zoom ‘aan de lijn’ met elkaar en maken we ‘samen’ thuis een Palmpasenstok! Om 11:00 uur komen er ook volwassenen bij op Zoom voor het digitale koffie drinken. Dan kun je je versierde Palmpasenstok meteen laten zien!

Voor ouders is het handig van te voren te bedenken welke knutselspullen, snoepjes en chips je nodig hebt. Hier staat een superleuk filmpje met een hele eenvoudige manier waarop je dit kunt doen:

https://www.youtube.com/watch?v=uxiy9Rkwo0s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3oEdsSF1NTw4KBziRFY1rQhu49o1FFsoulqeoZo3QqhVD1ow88k_PmiMk

Als je geen latjes in huis hebt kunnen de kinderen deze week buiten twee stokken zoeken (zoals op het filmpje). Als je tijd hebt kun je een broodhaantje bakken, maar je kunt ook een kleurplaat van een haan op internet zoeken, uitprinten en zondag inkleuren.

Als we zondag helemaal klaar zijn dan zou het leuk zijn als je een mooie foto van jezelf met je Palmpasenstok kunt maken en mailen aan: h.j.wouda@gmail.com. Dan maak ik er een mooie digitale optocht van in de volgende nieuwsbrief voor alle mensen die niet op Zoom waren! Ook kun je je stok natuurlijk voor het raam zetten of buiten, of je kunt hem door het raam laten zien aan iemand die geen bezoek mag krijgen. Om in de sfeer te komen hieronder nog een paar foto’s van vorig jaar. Graag tot ziens zondag op zoom!

Hester Wouda

 

 

 

Boodschappenlijst                                              Datum:____/_____/2020

Naam:_______________________________

Straat:_______________________________

Woonplaats:__________________________

Telefoonnummer:______________________

Boodschappen:

01__________________________     11___________________________

02__________________________     12___________________________

03________________________          13___________________________

04__________________________     14___________________________

05__________________________     15___________________________

06__________________________     16___________________________

07__________________________     17___________________________

08__________________________     18___________________________

09__________________________     19___________________________

10__________________________     20___________________________

Invullen door vrijwilliger

Graag €_____,____  (zie ook aangehechte kassabon) overmaken op:

Rek.no.:_____________________________t.n.v._____________________

Eventuele opmerkingen:_________________________________________

_____________________________________________________________

25-03-2020 Pastorale brief nr. 2

Beste gemeenteleden,

In deze nieuwsbrief willen we elkaar bemoedigen in deze tijd van crisis en op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de Gastkerk en Dorpskerk. In deze nieuwsbrief:
– Pastorale brief
– Vespers en kerkdiensten
– Van de diaconie: procedure boodschappen, oproep voedselbank en digitaal collecteren
– ZWO
– Klokken van hoop
– Bericht voor kinderen en ouders

Vanwege de nieuwe richtlijnen en maatregelen is besloten dat volgende week de Dorpsgast helaas niet zal verschijnen. In plaats daarvan zal er volgende week weer een Nieuwsbrief verschijnen. Deze nieuwsbrief komt op de websites van de Gastkerk en de Dorpskerk, en u ontvangt deze per mail. We willen u vragen om voor mensen om u heen zonder internet, die deze nieuwsbrief graag willen ontvangen, deze brief te printen en langs te brengen. Denk in het bijzonder aan mensen in uw omgeving die gebruik willen maken van de boodschappendienst!
Wilt u deze nieuwsbrief zelf graag ontvangen per mail of kent u iemand die dat wil, dan kunt u het mailadres doorgeven aan: scribahervormdzuidhorn@gmail.com of scriba@gastkerkpkn.nl. We kunnen in deze tijd helaas niet iedereen bereiken, maar samen komen we hopelijk een heel eind!
Hartelijke groeten,
de redactie van de Dorpsgast

Hebt u zelf belangrijk nieuws voor deze Nieuwsbrief? Stuur het dan voor dinsdag 31 maart 19.00 uur op naar het redactieadres: kopijdedorpsgast@gmail.com

PASTORALE BRIEF 2 Het nog jonge kalenderjaar 2020 is een uiterst merkwaardig jaar aan het worden. De crisis rondom het coronavirus heeft zich vanuit China wereldwijd steeds verder uitgebreid. Er is inmiddels sprake van een pandemie. Het is misschien wel de meest ingrijpende pandemie sinds de Spaanse Griep, ruim een eeuw geleden. In steeds meer landen worden ingrijpende preventieve maatregelen genomen, om te voorkomen, dat de gezondheidszorg overbelast

24 maart 2020

zal raken. Sinds 27 februari 2020 worden er ook in Nederland besmettingen geconstateerd, en zijn er al tientallen Nederlanders aan de nieuwe longziekte overleden. Inmiddels is de impact van de pandemie op de Nederlandse samenleving onmiskenbaar groot. De rijksoverheid heeft sinds 9 maart 2020 steeds ingrijpendere preventieve maatregelen genomen en opgelegd. Inmiddels zijn alle scholen en horecagelegenheiden voor bepaalde tijd gesloten. Het sociale leven ligt grotendeels stil. Voor mensen van tegenwoordig is dit ongekend. Net als andere instanties en organisaties doen ook de kerken inmiddels het nodige aan preventie. Het begon simpelweg met het achterwege laten van het gebruikelijke handen schudden na afloop van de zondagsviering. Daarna volgde het afgelasten van kerkdiensten en vergaderingen tot 6 april 2020, of – zo nodig – tot een latere datum. Vervolgens kwam ook het advies van de PKN aan predikanten en kerkelijk werkenden om tijdelijk geen fysiek bezoekwerk te doen, opdat zij geen verspreiders van de ziekte zouden worden. Dit betekent dat voorlopig alle pastorale contacten telefonisch of via e-mail onderhouden dienen te worden. Omwille van de doorgang van het pastorale contact hebben de drie predikanten van de federatie in Zuidhorn daarop besloten – voor de duur van de coronacrisis – zoveel mogelijk tijdens alle kantooruren van alle werkdagen telefonisch bereikbaar te zijn. (Bel of mail gerust!)
Begrijpelijkerwijze maakt menigeen zich grote zorgen. Die zorgen mogen we aan de Heer, onze God, toevertrouwen. Hij is er altijd voor ons, en Hij begeleidt ons ook door deze crisis heen. Laten we tot Hem bidden:
• voor al de zieken, met name voor hen die getroffen zijn door het coronavirus, dat zij de fysieke en mentale kracht zullen ontvangen, die zij nodig hebben om de ziekteperiode te doorstaan;
• voor de nabestaanden van degenen die aan de gevolgen van de ziekte overleden zijn;
• voor de artsen, verpleegkundigen en andere professionals in de gezondheidszorg, dat zij hun werk goed zullen kunnen blijven doen;
• voor de virologen, dat zij spoedig een vaccin en medicijnen tegen het coronavirus zullen kunnen ontwikkelen;
• voor bestuurders en leidinggevenden, dat zij adequate maatregelen blijven nemen, om de pandemie af te remmen en in te dammen.
In aansluiting bij dit gebed zouden we Psalm 27, “Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!”, kunnen lezen of zingen.
Pasen komt eraan. Of we het Paasfeest gezamenlijk, in een publieke, kerkelijke eredienst zullen kunnen vieren, weten we nu nog niet. Maar één ding is zeker: Het wordt Pasen! Dat kan ook door het coronavirus niet tegengehouden worden. En dat is maar goed ook.
Op weg naar Pasen kunnen we het gemeenteleven op creatieve wijze in stand houden. Wij kunnen nog steeds op velerlei wijze solidair zijn. We kunnen elkaar nabijheid en steun bieden door bijvoorbeeld elkaar eens vaker te bellen of te mailen en door eens een aantal kaartjes te sturen naar mensen aan wie wij denken.
Mogen het licht, de vreugde en de hoop van Pasen sterker zijn dan de schaduw die de coronacrisis dit jaar over de wereld werpt.

Vriendelijke groeten, Ds. Annemiek Boonstra, Ds. Hester Wouda en Ds. Peter van Ool

VESPERS
De Vespers in de Goede Week (6, 7 en 8 april) zullen dit jaar niet in de parochie plaatsvinden. Ze waren wel al voorbereid vanuit de Raad van Kerken Zuidhorn. Wanneer u de Vespers van de Goede Week op papier zou willen ontvangen om toch vanuit huis een gebedsgemeenschap in deze bijzondere dagen te vormen, dan kunt u contact opnemen met Aram Kooistra, telefoonnummer 06-25406312 of mail aramani82@hotmail.com.

KERKDIENSTEN

Zolang er vanwege deze crisis geen kerkdiensten in de eigen gemeente gehouden worden, verwijzen wij u graag naar het liturgische aanbod vanuit de landelijke kerk. Via de website www.protestantsekerk.nl en via de televisie zal de PKN voorzien in meditaties als alternatief voor de afgelaste lokale vieringen. Omdat duidelijk geworden is dat de huidige situatie blijft bestaan tot 1 juni, wordt er overlegd over de mogelijkheden om ook vanuit de eigen gemeenten op zondag alternatieven aan te bieden.
Afgelopen zondag hebben we met ongeveer zestien gemeenteleden koffie gedronken via Zoom. Het was fijn om elkaar even te zien en te horen hoe het gaat bij iedereen. Het werkte nog niet vlekkeloos, maar we proberen het contact iedere keer te verbeteren en de groep koffiedrinkers uit te breiden. We willen dit de komende zondag daarom graag weer met elkaar doen. Je kunt meedoen door zondag 29 maart om 11:00 uur op de volgende link te klikken:
https://us04web.zoom.us/j/426626146. Doe dit liefst vanaf een computer of laptop (telefoon werkt meestal minder goed). Er wordt gevraagd om ZOOM te downloaden. Doe dit en vul uw naam in als er om wordt gevraagd. Zet beeld en geluid aan (staat in de balk onderin het programma)

VAN DE DIACONIE AANBOD HULP DIACONIE EN WIJKTEAMS
In deze vanwege het corona-virus spannende en onzekere tijd willen de leden van de diaconie en van de wijkteams er graag voor de medemens zijn, vooral voor de ouderen, maar ook voor hen die door (chronische) ziekte een verhoogd risico lopen. Wij willen daarom graag onze hulp aanbieden. Wij kunnen ons voorstellen dat mensen het nu spannend/lastig vinden om de deur uit te gaan. Wij bezorgen dan ook graag uw boodschappen onder het motto: “Heb uw naaste lief zoals u zelf.” (Marcus 12:31). Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met: 06-46347999 (Anna de Vries) of 06-19632678 (Anke Brandsen).


We nemen uw boodschappenlijstje telefonisch aan. We vragen u een kratje of enkele tassen voor de voordeur te zetten. We spreken af hoe laat we de boodschappen bezorgen en zetten het voor uw deur. Er wordt gepaste afstand gehouden en de bezorgers letten op hun hygiëne. Er wordt niet bezorgd wanneer bezorgers zich niet fit voelen. We hopen zo iets voor elkaar te kunnen betekenen. Als er nog andere vragen rijzen in deze bijzondere tijd, bijvoorbeeld wanneer u zich eenzaam voelt nu u de deur niet meer uitgaat, belt u dan gerust, dan kunnen we met u kijken hoe we daar op afstand op kunnen reageren. Wat betreft de betaling van de boodschappen het volgende. De boodschappen zullen eerst voorgeschoten worden; u kunt daarna het bedrag overmaken op: – Diaconie Gastkerk Zuidhorn: NL22 RABO 0375 8245 10; of – Diaconie Hervormde Gemeente Zuidhorn: NL 89 RABO 0375 8665 66. Procedure boodschappen doen voor een ander: Gemeenteleden die tijdens de corona-epidemie niet zelf voor boodschappen kunnen zorgen, kunnen gebruik maken van de hulp van vrijwilligers. Betrokkenen kunnen bellen met één van de genoemde diakenen in de pastorale brief. (Anna de Vries 0646347999 of Anke Brandsen 0619632678) De diaken schakelt één van de vrijwilligers in. De vrijwilliger brengt één of meer formulieren naar het gemeentelid die graag geholpen wil worden. (Formulier kan gedownload worden van de beide websites) Gemeentelid vult boodschappenlijst in die daarna wordt opgehaald door de vrijwilliger. (Je kunt ook de digitale lijst zelf printen en invullen) De vrijwilliger haalt de boodschappen en betaalt deze met eigen bankpas. De vrijwilliger maakt een kopie van de kassabon en noteert daarop de naam van het gemeentelid en bewaart deze zodat kan worden gecontroleerd of het gemeentelid het voorgeschoten bedrag terug betaald. De vrijwilliger levert de boodschappen af met het ingevulde formulier en kassabon.( Je kunt ook een paar formulieren achterlaten voor een volgende keer) Bij eventuele vragen of problemen kan de vrijwilliger één van de diakenen inschakelen (Anne de Vries 0646347999 / Anke Brandsen 0619632678) VOEDSELBANK WESTERKWARTIER Het motto voor de maand APRlL is: “LET EEN BEETJE OP ELKAAR” Juist in deze tijd waarin er door Corona angst is en ook bezorgdheid en verdriet, is het goed om nog meer naar elkaar om te zien en te delen. Het zal geen nieuws zijn dat het werk van de Voedselbank broodnodig blijft, zeker nu! Vanuit de kerken bieden wij al jaren de mogelijkheid om voedsel in te zamelen en via collectes geld te doneren. In deze tijden, van beperkt fysiek contact, gaat de voorkeur uit om een donatie te doen aan de Voedselbank Westerkwartier. Giften zijn welkom op bankrekening NL 47 RABO 0122 2560 69 ten name van Stichting

Voedselbank Westerkwartier.
Ondanks het sluiten van de kerken, willen we u naast de mogelijkheid van het doneren de mogelijkheid bieden om producten te blijven inleveren voor de Voedselbank Westerkwartier. U kunt daarvoor contact opnemen met diakenen Chantal (06-55874789) of Annet (06-55900899). Zij maken dan met u de afspraak om deze producten bij u thuis op te halen of dat u ze brengt bij één van hen. Er zal voldoende afstand worden gehouden tussen u en de diaken. De diaken zal dan zorgen dat de producten worden bezorgd bij de Voedselbank Westerkwartier. De Voedselbank Westerkwartier vraagt in deze tijden vooral om houdbare (koffie-)melk en groeten in blik of pot. Hartelijk dank voor uw medewerking! COLLECTEDOELEN
Ten slotte de collectedoelen voor de komende periode. Er vinden tot 1 juni geen kerkdiensten plaats en daarom ook geen collecten. Echter de doelen waarvoor we collecteren behouden onze aandacht en zorg, zeker ook in deze moeilijke periode. Vandaar dat we de collectedoelen van de komende zondag in de nieuwsbrieven zullen noemen, met daarbij de bankrekeningnummers waarop u uw gift kunt overmaken.
Zondag 29 maart (5e zondag van de 40-dagentijd)
De opbrengst van de eerste collecte is in beide kerken bestemd voor KIA Werelddiaconaat (Ghana) Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Kerk In Aktie helpt jongeren om hun mogelijkheden te ontwikkelen, door het bieden van onderwijs in combinatie met het begeleiden van het opstarten van een bedrijf. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana. IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. straatmeisjes Ghana of doneer online.
Over de opbrengst van de tweede collecte in beide kerken beslist het college van kerkrentmeesters, dat de financiën, goederen en gebouwen van de gemeente beheert. Het doel van het college van kerkrentmeesters is, in materieel opzicht, voorwaarden te scheppen op basis waarvan het kerkelijk leven zich optimaal kan ontplooien. Daarnaast heeft het college een taak ten aanzien van het in goede staat bewaren van het in en om het kerkgebouw aanwezige cultuurgoed. U kunt uw gift overmaken op: NL 33 RABO 0375 8144 18 (Ned. Hervormde gem. Zuidhorn) of NL 56 RABO 0375 8044 98 (Geref. Kerk PKN Zuidhorn).
Met een hartelijke groet,
namens de gezamenlijke diaconie van Dorpskerk en Gastkerk,
Hanny Schutte-Veenstra
BERICHT VAN DE ZWO-COMMISSIE
Het project SAVE Op de eerste zondag van de veertigdagentijd is het project Save tijdens de gezamenlijke kerkdienst in de Gastkerk gepresenteerd. Het project geeft ondersteuning aan kinderen in India die niet naar school kunnen omdat ze in naaiateliers werken.

Door middel van de vastenkaart wilden we proberen soberder te leven en daarmee geld te sparen voor het project SAVE. De kinderen van de kindernevendienst hebben een spaardoosje gemaakt waarin ze tijdens de vastenperiode kunnen sparen. Het was de bedoeling om tijdens de Paasdiensten in de Dorpskerk en de Gastkerk de opbrengst in te zamelen. Zo het er nu naar uitziet, zullen de “gewone” kerkdiensten en paasdiensten niet doorgaan. Het project SAVE loopt echter wel door. Het zou mooi zijn als we tijdens de vastenperiode toch een mooi bedrag kunnen sparen. Het geld kan overgemaakt worden naar de diaconie onder vermelding “opbrengst vastenperiode voor het project SAVE”. Rekeningnr. diaconie Dorpskerk: NL 89 RABO 0375 8665 66. Rekeningnr. diaconie Gastkerk: NL 22 RABO 0375 8245 10. Op deze wijze steunen we ondanks de coronacrisis, toch de kinderen in de knel in India. Namens de ZWO commissie, Rien de Jonge

KLOKKEN VAN HOOP
Net als afgelopen woensdag zullen op woensdag 25 maart en woensdag 1 april tussen 19:00 en 19:15 uur de klokken luiden van de Dorpskerk in Zuidhorn als teken van troost en hoop. Hiermee sluit de Protestantse Kerk in Zuidhorn aan bij de landelijke actie van de Raad van Kerken in Nederland om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden. Ook al staan de kerken leeg, de boodschap van geloof, hoop en liefde blijven we verspreiden op andere manieren.
VOOR KINDEREN EN OUDERS Hallo jongens en meisjes, Hebben jullie nu ook allemaal een digi-juf of -meester? Hopelijk lukt het thuis om je huiswerk te maken en leuke dingen te verzinnen om te doen. Het is voor iedereen heel erg wennen, niet spelen met klasgenoten en je ouders als juf of meester. Ik vind het heel knap hoe jullie allemaal thuis bezig zijn. Ik zie op facebook allemaal mooie berichten van kinderen die kaarten maken voor ouderen die geen bezoek mogen ontvangen. En opa’s en oma’s die voor jarige kinderen door het raam heen zingen! De school is dicht en de kerk ook. Dus ook de dominees zijn nu digi-domi’s geworden! Ik leer veel over internet en computers, maar kijk er naar uit om iedereen weer te zien. Gelukkig kunnen we nog wel bellen of kaartjes sturen. Elsa heeft een actie bedacht voor de ouderen en zieken uit de gemeenten die de deur niet uit kunnen of durven. Voor hen kun je een brief, kaartje of tekening maken. Doe je mee? Je kunt er kort iets op schrijven en je naam erbij zetten. Op de kaart moet geen naam staan, maar bijv. ‘Hallo gemeentelid’ o.i.d. Je kunt er ook meerdere maken. Lever ze voor vrijdag 18:00 uur in bij: – Noordhorn: Marco Kooi, Meidoornstraat 22. – Zuidhorn : Peter Klamer, Waterbies 6. – of Oostergast: Elsa Hoeksema Spicastraat 9. Op deze adressen staat een doos bij de deur waar je het in kunt doen. Elsa, Marco en Peter proberen ze dan volgend weekend rond te brengen.

Het is natuurlijk ook alweer bijna Palmpasen. Op zondag 5 april zouden we de intocht van Jezus in Jeruzalem vieren met een optocht van Palmpasenstokken door de kerk. Maar dit jaar kunnen we niet naar de kerk gaan en zal er dus geen optocht zijn. Daarom lijkt het ons mooi om een optocht te maken van foto’s. Een optocht die we kunnen delen, via facebook, de website, de appgroep en ten slotte in het kerkblad. Zo zijn we toch verbonden. De bedoeling is dat je thuis een mooie palmpaasstok maakt. Als het mooi weer is kun je je palmpaasstok ook in de tuin zetten of op een balkon. En als het regent in de vensterbank voor het raam. Zo kan iedereen de stokken zien en is het toch Palmpasen. In de brief komt een uitleg hoe je thuis een Palmpasenstok kunt maken. Voor ouders: er zijn allerlei mooie methoden om thuis mee aan de slag te gaan (als je nog puf hebt ): – iedere dag een online programma rond een bijbelverhaal: https://creatiefkinderwerk.nl/ – mini-viering voor thuis: https://www.geloventhuis.nl/2020/niet-wegdoen/bidden-en-vieren/viering-22-maart.html – bijbel basics via de NBG voor materiaal op zondag Ouders die nog niet in de whatsappgroep ‘Ouders KND’ staan en ook via deze weg graag verbonden willen blijven, kunnen dat doorgeven aan Karin de Boer: 06-20195383. Hester Wouda

Ik ben
Ik ben voor jou een nieuwe naam.
Ik ben je God en hiervandaan
ga’k als je schaduw met je mee
door de woestijn en door de zee.
Ik ben er als het leven lacht.
Ik ben er voor je in de nacht.
Ik ben er in je hoogste lied.
Ik ben er als je ‘t niet meer ziet.
Ik ben de weg waarop je gaat.
Ik ben er zelfs ten einde raad.
Ik ben gegeven als je brood.
Ik ben in leven en in dood
je vriend.
uit: ‘Je glimlach is een brug’, Kwintessens