Diaconie

Gemeentediaconaat

Onder het gemeentediaconaat worden alle activiteiten vermeld die gericht zijn op individuele personen binnen of buiten onze Gemeente.
Het werk van de diaken bestaat uit het bezoeken van gemeenteleden en anderen, die door wat voor omstandigheden dan ook, in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen, zoals langdurig zieken, gescheiden mensen, weduwen of weduwnaars, werkloze mensen, arbeidsongeschikte mensen en eenzame mensen (jong en oud).
Steun aanvragen
Een steunaanvraag is in de meeste gevallen een vraag om geld, maar het kan ook om andere vormen van hulp gaan. In onze moderne samenleving heeft de overheid in veel gevallen de zorg voor de burger die hulp van de kerken (en particuliere instellingen) overgenomen. Het is voor veel mensen moeilijk hun weg te vinden in alle regelingen die op dit gebied bestaan. De diakenen kunnen hierbij ook de nodige begeleiding geven en recent ook verwijzen naar Stichting Platform Westerkwartier en Stichting Schuldhulpmaatje, waarin onze kerkelijke gemeente ook in vertegenwoordigd is.
De betrokken wijkdiaken is in beginsel het eerste aanspreekpunt voor een steunaanvraag.

Vervoer
Eén van de diakenen regelt het vervoer van gemeenteleden die om bepaalde redenen niet zelf naar de kerk kunnen komen. Het betreft hier o.a. de ouderen onder ons en de bewoners van het Hornerheem.
Hiertoe wordt een rooster voor chauffeurs opgesteld. De resp. roosters worden in het Kerkvenster gepubliceerd.

Kerkradio
Via de kerkradio worden kerkdiensten en gemeenteavonden uitgezonden.
Informatie over de wijze van aansluiting kan worden verkregen bij de diaconie.
Voor bijzondere diensten wordt dikwijls een speciale Orde van Dienst gemaakt.
Deze Orde van Dienst wordt namens het College van Diakenen bezorgd bij die gemeenteleden die beschikken over kerkradio.

Ouderenwerk
Er wordt voor de Kerstdagen een attentie bezorgd bij gemeenteleden van 80 jaar en ouder, bij langdurig zieken en bij gehandicapten binnen de gemeente.

Bloemen
Elke zondag gaan de bloemen van de kerk naar iemand die een steuntje in de rug goed kan gebruiken. De diakenen zorgen ervoor dat de bloemen gebracht worden.

Viering Heilig Avondmaal
De verzorging van het Heilig Avondmaal is volledig in handen van het College van Diakenen.
Zaterdags voorafgaand aan de avondmaalsviering komen de diakenen om 17.00 uur bijeen om de nodige voorbereidingen te treffen.
Op dat moment worden ook de zgn. Avondmaal kistjes in orde gebracht en bezorgd bij die gemeenteleden die gebruikmaken van de kerkradio en zo thuis het avondmaal mee kunnen vieren.
Zondagmorgen voorafgaand aan de eredienst komen de dienstdoende diakenen om 8.30 bijeen om het avondmaal definitief gereed te maken.