Kerkrentmeesters

Het zal u bekend zijn dat het inzamelen van financiële middelen een van de kerntaken van het college is.
Daarnaast komen er veel andere zaken aan de orde die de nodige expertise en aandacht vragen. Zo vraagt het onderhoud van de gebouwen en installaties inzicht in het technisch beheer hiervan.

Deskundigheid op dit gebied binnen het college is van groot belang om tot de juiste beslissingen te komen.
Ook nieuwe technische hulpmiddelen als kerktelefoon, internet, computers en beamers vragen deskundige mensen die kunnen helpen om tot optimaal resultaat te komen.

De kerkmeester treedt namens het college op in alle aangelegenheden van het gebruik van de kerkzaal en de zalen van de Gasthorn en hij geeft tevens leiding en toezicht op de werkzaamheden van de koster/beheerder en de hulpkosters.

Van geheel andere orde is het uitvoeren van het financiéel beleid wat betreft het personeel en het betalen van de traktementen en salarissen.
Verder draagt het college zorg voor het bijhouden van de registers van de doopleden, lidmaten en de trouwboeken.

Tevens wordt de financiële-administratie van bovenstaande zaken resulterend in een jaarrekening en de jaarlijkse begroting opgesteld.

Samenstelling college
Bij de samenstelling van het college wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de benodigde deskundigheid binnen het college. Het werken binnen het college geeft het lid de mogelijkheid om zijn specifieke kennis, naast de algemene inbreng, de kerk te goede te laten komen.

Het college bestaat uit minimaal 6 leden, waarvan minimaal 2 leden als ouderling-kerkrentmeester zijn bevestigd.
In de praktijk wordt het directe contact tussen kerkenraad en college door de voorzitter van het college gerealiseerd door het bezoeken van de vergaderingen van de kerkenraad

Eveneens worden een aantal primaire taken verdeeld onder de kerkrentmeesters. Deze zijn secretariaat, voorzitterschap college, gebouwen en onderhoud, kerkmeester, vrijwillige bijdragen, financieel beleid.

De ouderling-kerkrentmeesters zijn vrijgesteld van het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en de herderlijke zorg en van het dienst doen als ouderling in de eredienst.

Het college wordt bijgestaan door een gemeentelid dat de ledenadministratie verzorgt, een commissie voor de vrijwillige bijdragen waarvan de administrateur voor de vrijwillige bijdragen lid is en een gemeentelid dat als boekhouder de administratie verzorgt en de jaarrekeningen en begrotingen opstelt.
De boekhouder bezoekt alle collegevergaderingen en adviseert het college, naast de penningmeester, over financiële zaken.

Geldwerving
De toezeggingen voor de vrijwillige bijdragen worden opgehaald door deelname aan de landelijke Actie Kerkbalans. Bij deze actie worden naast de belijdende leden, ook de doopleden boven 18 jaar betrokken.

Het jaarlijks ophalen van de toezeggingen gebeurt door de commissie vrijwillige bijdragen met hulp van de leden van de wijkteams.

De activiteitencommissie organiseert jaarlijks veel activiteiten om geldmiddelen voor een speciaal doel binnen te krijgen.

Wanneer u onze gemeente financieel wilt steunen dan is uw bijdrage van harte welkom op rekeningnr. NL56 RABO 0375 8044 98 ten name van de Gereformeerde Kerk te Zuidhorn.
Via de ANBI-tab kunt u bekijken waar het geld aan wordt besteed.